Regulamin Promocji Kliniki PROORTODONT

§1

  1. Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w promocjach organizowanych przez Pro Ortodont Centrum Stomatologii i Ortodoncji Arleta Nawrolska ul. Filtrowa 59/2, 02 -056 Warszawa, na rzecz Pacjentów korzystających z usług lub nabywających towary kliniki stomatologicznej (dalej: Pacjent).
  2. Organizatorem i wykonawcą promocji jest Pro Ortodont Centrum Stomatologii i Ortodoncji Arleta Nawrolska ul Filtrowa 59/2, Warszawa
    02-056 (dalej: Pro Ortodont).
  3. Promocje prowadzone są̨ w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§2

Przedmiotem promocji jest:
a) świadczenie przez Pro Ortodont usług na rzecz Pacjenta w promocyjnej cenie,
b) zakup przez Pacjenta towaru oferowanego przez Pro Ortodont w promocyjnej cenie.

 

§3

Szczegółowe informacje dotyczące każdorazowej promocji (m.in. czas trwania, rodzaj, miejsce, promocyjne ceny) są̨ stale publikowane na stronie internetowej Pro Ortodont pod adresem: www.proortodont.pl
Świadczone usługi oraz sprzedawane towary podlegające promocji są̨ tej samej jakości, co usługi oraz towary nie objęte promocją.
Wszystkie usługi oraz sprzedawane towary podlegające promocji są̨ realizowane zgodnie z Zasadami Wykonywania Zabiegów przez Pro Ortodont.
Warunkiem skorzystania przez Pacjenta z usług lub zakupu towarów w promocyjnej cenie jest telefoniczne bądź́ osobiste skontaktowanie się̨ z placówką̨ Pro Ortodont, wyrażenie chęci skorzystania z określonej promocji, umówienie się̨ na realizację usługi oraz dokonanie płatności.

§4

Administratorem danych osobowych zebranych podczas promocji jest dr Arleta Nawrolska ul Filtrowa 59/2, Warszawa 02 -056.

§5

Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą̨ być́ składane wyłącznie listem poleconym na adres organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia promocji.
Reklamacje będą̨ rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia, chyba ze obowiązujące przepisy prawa przewidują̨ inny termin na rozpatrzenie danej reklamacji.

§6

Pro Ortodont zastrzega sobie prawo do zmian promocji, a także przedłużenia lub skrócenia czasu trwania promocji.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie każdorazowo ogłaszana na stronie  www.proortodont.pl.
Promocje nie podlegają̨ przepisom ustawy o grach hazardowych.
Wszelkie koszty dodatkowe będące integralną częścią̨ zabiegu objętego promocją lecz nie uwzględnione w ofercie promocyjnej lub koszty dodatkowe wynikłe w procesie wykonywania zabiegu pokrywa Pacjent.
Wszelkie koszty dodatkowe związane z wykonaniem zabiegu lub usługi promocyjnej zostaną̨ przedstawione Pacjentowi przez lekarza Pro Ortodont przed dokonaniem zabiegu lub w jego trakcie, jeśli wyniknie taka konieczność́.
W przypadku wystąpienia przeciwwskazań́ do wykonania wybranego zabiegu Pro Ortodont, z uzasadnionych powodów, zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.

 

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Arleta Nawrolska, ul. Filtrowa 59, 02 – 056 Warszawa, prowadząca „PRO ORTODONT” CENTRUM STOMATOLOGII I ORTODONCJI. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Andrzej Peńsko, Tel. +48668906046. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji komunikacji z Państwem, na podstawie art. 6 punkt 1b rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w dokumentacji ochrony danych osobowych PRO ORTODONT. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem prawnym a brak podania danych nie skutkuje żadnymi konsekwencjami. Państwa dane będą przetwarzane w systemach informatycznych PRO ORTODONT. PRO ORTODONT nie stosuje metod zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania”

Klinika Pro Ortodont
ul. Filtrowa 59/2
02-056 Warszawa

Copyright 2020 by Pro Ortodont, ul. Filtrowa 59/2, 02-056 Warszawa

NIP: 8361328938, REGON: 750803965