Regulamin Promocji Kliniki PROORTODONT

§1

 1. Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w promocjach organizowanych przez Pro Ortodont Centrum Stomatologii I Ortodoncji Arleta Nawrolska ul Filtrowa 59/2, 02 -056 Warszawa na rzecz Pacjentów korzystających z usług lub nabywających towary kliniki stomatologicznej (dalej: Pacjent).
 2. Organizatorem i wykonawcą promocji jest Pro Ortodont Centrum Stomatologii I Ortodoncji Arleta Nawrolska ul Filtrowa 59/2, Warszawa 02 -056 (dalej: Pro Ortodont).
 3. Promocje prowadzone są̨ w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§2

Przedmiotem promocji jest:
a) świadczenie przez Pro Ortodont usług na rzecz Pacjenta w promocyjnej cenie,
b) zakup przez Pacjenta towaru oferowanego przez Pro Ortodont w promocyjnej cenie.

§3

 1. Szczegółowe informacje dotyczące każdorazowej promocji (m.in. czas trwania, rodzaj, miejsce, promocyjne ceny) są̨ stale publikowane na stronie internetowej Pro Ortodont pod adresem: www.Pro Ortodont.pl.
 2. Świadczone usługi oraz sprzedawane towary podlegające promocji są̨ tej samej jakości, co usługi oraz towary nie objęte promocją.
 3. Wszystkie usługi oraz sprzedawane towary podlegające promocji są̨ realizowane zgodnie z Zasadami Wykonywania Zabiegów przez Pro Ortodont.
 4. Warunkiem skorzystania przez Pacjenta z usług lub zakupu towarów w promocyjnej cenie jest telefoniczne bądź́ osobiste skontaktowanie się̨ z placówką̨ Pro Ortodont, wyrażenie chęci skorzystania z określonej promocji, umówienie się̨ na realizację usługi oraz dokonanie płatności.

§4

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas promocji jest Gabinet Stomatologiczny Pro Ortodont Centrum Stomatologii I Ortodoncji Arleta Nawrolska ul Filtrowa 59/2, Warszawa 02 -056.
 2. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą̨ przetwarzane w celu realizacji promocji oraz w celach archiwalnych.
 3. Pacjent może wyrazić́ zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych dla celów marketingowych, jak również̇ na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat świadczonych usług oraz sprzedawanych towarów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Pro Ortodont powiadamiania Pacjentów poprzez przesyłanie ofert i informacji handlowych:
 4. a) na adres poczty elektronicznej,
  b) za pośrednictwem usługi newsletter,
  c) telefonicznie z wykorzystaniem usługi SMS
 5. d) kontakt telefoniczny
 6. e) inne formie kontaktu bezpośredniego.

§5

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą̨ być́ składane wyłącznie listem poleconym na adres organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia promocji.
 2. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia, chyba ze obowiązujące przepisy prawa przewidują̨ inny termin na rozpatrzenie danej reklamacji.

§6

 1. Pro Ortodont zastrzega sobie prawo do zmian promocji, a także przedłużenia lub skrócenia czasu trwania promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie każdorazowo ogłaszana na stronie www.Pro Ortodont.pl.
 3. Promocje nie podlegają̨ przepisom ustawy o grach hazardowych.
 4. Wszelkie koszty dodatkowe będące integralną częścią̨ zabiegu objętego promocją lecz nie uwzględnione w ofercie promocyjnej lub koszty dodatkowe wynikłe w procesie wykonywania zabiegu pokrywa Pacjent.
 5. Wszelkie koszty dodatkowe związane z wykonaniem zabiegu lub usługi promocyjnej zostaną̨ przedstawione Pacjentowi przez lekarza Pro Ortodont przed dokonaniem zabiegu lub w jego trakcie, jeśli wyniknie taka konieczność́.
 6. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań́ do wykonania wybranego zabiegu Pro Ortodont, z uzasadnionych powodów, zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.

Klinika Pro Ortodont
ul. Filtrowa 59/2
02-056 Warszawa