Definicje:

1.  Organizator Programu – „PRO ORTODONT „CENTRUM STOMATOLOGII I ORTODONCJI ARLETA NAWROLSKA Adres: ul. Filtrowa 59/2, 02-056 Warszawa NIP: 8361328938 zwana dalej „Pro Ortodont”

2.   Program „KARTA NASZEJ RODZINY” – program lojalnościowy przygotowany i prowadzony przez Organizatora Programu Pro Ortodont, adresowany do klientów kliniki stomatologicznej „PRO ORTODONT „CENTRUM STOMATOLOGII I ORTODONCJI ARLETA NAWROLSKA  ul. Filtrowa 59/2, 02-056 Warszawa , którym będą przyznawane Korzyści z tytułu uczestnictwa w Programie „KARTA NASZEJ RODZINY” -. Regulamin uwzględnia współpracę z Partnerami w celu wzbogacania Programu „KARTA NASZEJ RODZINY” o nowe Korzyści;

3.   Regulamin Programu – niniejszy regulamin Programu „KARTA NASZEJ RODZINY”, który definiuje prawa i obowiązki Uczestnika w Programie „KARTA NASZEJ RODZINY”, w szczególności korzyści płynące z przynależności do Programu;

4.   Uczestnik – osoba, która bierze udział w Programie „KARTA NASZEJ RODZINY” na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Jest osoba przystępująca do program lub osoby przez niego zgłoszone, które wyraziły zgodę na wzięcie udział w Programie „KARTA NASZEJ RODZINY”.

5.   Karta Uczestnika – karta wydawana przez Organizatora Uczestnikowi Programu zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu, posiadająca indywidualny numer na niej umieszczony, i która jest przeznaczona do wykorzystywania przez Uczestnika w celu korzystania z ofert adresowanych do Uczestników Programu.

6.   Formularz Zgłoszeniowy – Formularz Zgłoszeniowy do Programu „KARTA NASZEJ RODZINY” udostępniany przez Organizatora Programu, który po wypełnieniu i podpisaniu przez zainteresowaną osobę, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Programu, stanowi wniosek tej osoby o przyjęcie jej do Programu Lojalnościowego „KARTA NASZEJ RODZINY”, jako Uczestnika Programu. Formularz Zgłoszeniowy oznacza również formularz dostępny na stronie internetowej www.proortodont.pl lub formularz drukowany i dostępny w siedzibie klinki;

7.   Baza Danych „KARTA NASZEJ RODZINY” – zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu Zgłoszeniowym, które są przetwarzane przez Organizatora Programu lub inny podmiot, któremu Organizator Programu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie  z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym również Partnerów, w celu realizacji Programu;

8.   Informacja o Koncie Uczestnika – informacje dotyczące Uczestnika, w szczególności informacje o dokonywanych przez niego zakupach, przyznanych mu rabatach, upustach i o przygotowywanych dla niego specjalnych ofertach oraz informacje o innych wydarzeniach, które mogą być interesujące dla Uczestnika;

9.   Korzyść – każdy rodzaj korzyści jednostkowych lub grupy korzyści przyznany Uczestnikowi przez Organizatora lub Partnerów tj. wszelkiego rodzaju rabaty, zniżki na zakup towarów lub świadczonych usług, jak również towary lub usługi przyznawane gratisowo i inne;

10.   Partner – podmiot, z którym Organizator Programu podpisał umowę uprawniającą taki podmiot do przyznawania Uczestnikom Programu Korzyści, i który jest wskazany na stronie internetowej www.proortodont.pl

12.   Usługi lub Towary – te towary lub usługi objęte Programem, których nabycie, zgodnie z decyzją Organizatora lub Organizatora i Partnera odbywa się po cenach lub na warunkach korzystniejszych w stosunku do warunków proponowanych osobom, które nie są Uczestnikami Programu „KARTA NASZEJ RODZINY”

  1. Obecny Pacjent Kliniki – pacjent, który zakupił co najmniej jedną dowolną usługę stomatologiczną z katalogu usług kliniki Pro Ortodont w okresie ostatnich 12 mcy .
  2. Cennik podstawowy – cennik obowiązujący pacjentów nie będących członkami programu „Karta Naszej Rodziny”.
  3. Cennik Karta Naszej Rodziny – cennik obowiązujący pacjentów będących członkami programu „Karty Naszej Rodziny”.

 

  1.POSTANOWIENIA WSTĘPNE PROGRAMU „KARTA NASZEJ RODZINY”

1.1.   Niniejszy Regulamin Programu określa zasady działania Programu „KARTA NASZEJ RODZINY”, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem w Programie „KARTA NASZEJ RODZINY” oraz Korzyści, które wynikają z uczestnictwa w Programie. Postanowienia Regulaminu Programu mają zastosowanie wyłącznie do Uczestników Programu I„KARTA NASZEJ RODZINY”.1.2.   Program „KARTA NASZEJ RODZINY” jest programem lojalnościowym działającym również na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3.   Uczestnicy w zależności od ich aktywności w Programie „KARTA NASZEJ RODZINY” będą mieli prawo do określonych Korzyści oferowanych w Programie „KARTA NASZEJ RODZINY”.

1.4.   Karta Uczestnika może być wykorzystywana jedynie przez Uczestnika Programu „KARTA NASZEJ RODZINY” oraz członków wskazanych prze niego jako uczestników programu

1.5 Przystąpienie do Programy „KARTA NASZEJ RODZINY” jest bezpłatne i możliwe dla Pacjentów Kliniki.

1.6 Program „KARTA NASZEJ RODZINY” jest przeznaczony dla osób zgłaszających co najmniej 2 osoby.

 

2. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU „KARTA NASZEJ RODZINY”

2.1.   Jako Uczestnik do Programu „KARTA NASZEJ RODZINY” może zgłosić przystąpienie jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby niepełnoletnie zgłoszone przez opiekunów prawnych.

2.2 Osoby niepełnoletnie przystępują  do Programu „KARTA NASZEJ RODZINY” jako wskazani i przypisani członkowie do konta osoby pełnoletniej.

2.3.   Osoba przystępująca do programu jest zobowiązana zgłosić co najmniej 2 osoby jako uczestników programu. Do każdego „konta” może przystąpić od  dwóch  lecz nie  więcej niż 10 osób. Każdy pełnoletni uczestnik ma prawo tylko do jednej Karty Uczestnika. Osoby niepełnoletnie korzystają z kart osób pełnoletnich ujętych w tym samym formularzu zgłoszeniowym. Do korzystania z programu „KARTA NASZEJ RODZINY” nie jest konieczne okazanie karty plastikowej.

2.4.   Warunkiem przystąpienia do Programu „KARTA NASZEJ RODZINY”  jest wypełnienie w sposób czytelny i kompletny oraz zgodny z prawdą oraz podpisanie i złożenie w siedzibie kliniki Pro Ortodont lub Partnerów Formularz Zgłoszeniowy, lub dokonanie jego wypełnienia i wysłanie ze strony internetowej (www.proortodont.pl) do Organizatora oraz złożenie podpisu w terminie 1 miesiąca od jego wysłania.

2.5 Na Formularzu zgłoszeniowym uczestnik przystępujący do programu może wskazać członków swojej rodziny lub inne osoby fizyczne jako uczestnicy programu „KARTA NASZEJ RODZINY”. Każda osoba pełnoletnia przystępująca do programu nabywa prawo do uczestnictwa w programie w momencie zgłoszenia poprzez złożenia podpisu w odpowiednim miejscu formularza zgłoszeniowego. Zgłaszanie osób niepełnoletnich następuje poprzez złożenie wpisanie odpowiednich osób na formularzu zgłoszeniowym.

2.5.   Wypełnienie i złożenie podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym przez Uczestnika jest tożsame z faktem, że zapoznał się on z Regulaminem Programu oraz zgadza się na jego postanowienia.

2.5.   Właściwie wypełnione i podpisane formularze zawierające dane osobowe konieczne do realizacji przez Organizatora postanowień niniejszego Regulaminu zostaną wprowadzone do systemu informatycznego i umieszczone w Bazie Danych programu „KARTA NASZEJ RODZINY”.

 

3. BRAK AKCEPTACJI FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

3.1.   Organizator ma prawo odrzucić Formularz Zgłoszeniowy w terminie 1 miesiąca od dnia jego złożenia, w przypadku, gdy jest on niekompletny, niepełny, nieczytelny, wypełniony nieprawidłowo, nieopatrzony podpisem.  Każdy formularz wypełniony i dostarczony droga elektroniczną na którym nie został złożony podpis w terminie 1 miesiąca zostaje anulowany.3.2.   Formularz Zgłoszeniowy jest wypełniony nieprawidłowo, w szczególności, gdy niedoszły Uczestnik wyraził chęć otrzymywania informacji o produktach/usługach drogą środków komunikacji elektronicznej wymienionych na Formularzu Zgłoszeniowym bez jednoczesnego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o charakterze reklamowym i handlowym.

3.3.   Odrzucenie Formularza Zgłoszeniowego zgodnie z pkt. 3.1 powyżej nie zobowiązuje Organizatora do poinformowania osoby, która taki Formularz Zgłoszeniowy złożyła o jego odrzuceniu, ani o przyczynach takiego odrzucenia.

3.4.   Organizator może jednak poinformować osobę, której Formularz Zgłoszeniowy do Programu został odrzucony o możliwości złożenia nowego, poprawnie uzupełnionego Formularza Zgłoszeniowego lub dokonania niezbędnych uzupełnień bądź poprawek w uprzednio złożonym Formularzu Zgłoszeniowym.

3.5.   W przypadku braku akceptacji Formularza Zgłoszeniowego dane osoby nie będą wprowadzane do Bazy Danych „KARTA NASZEJ RODZINY” ani przetwarzane w inny sposób, z zastrzeżeniem, że Formularze Zgłoszeniowe do Programu ulegną archiwizacji i będą przechowywane jedynie dla celów dowodowych. Gdy staną się całkowicie bezprzedmiotowe Organizator zapewni ich zniszczenie.

4. KARTA UCZESTNIKA PROGRAMU „KARTA NASZEJ RODZINY”

4.1   Każdy Pełnoletni Uczestnik akceptując warunki niniejszego Regulaminu i przystępując do Programu, otrzymuje do korzystania Kartę Uczestnika. Osoby niepełnoletnie korzystają z kart pełnoletnich osób, które zgłosiły ich uczestnictwo w Programie.4.2   Karta Uczestnika pozostaje własnością Organizatora.

4.3   Karta Uczestnika nie jest kartą płatniczą.

4.4   Karta Uczestnika może być wykorzystywana do uzyskiwania Korzyści w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

4.5   Uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia Organizatora o zgubieniu Karty Uczestnika. W przypadku zgubienia Karty Programu „KARTA NASZEJ RODZINY” Uczestnik powinien niezwłocznie o tym fakcie zawiadomić Organizatora.

4.6   Obowiązek informacji wynikający z pkt. 4.5 powyżej, może zostać dopełniony przez Uczestnika poprzez wysłanie e-maila na adres gabinet@proortodont.pl.

4.7 Korzystanie z Programu „KARTA NASZEJ RODZINY” może być za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamości uczestnika zamiast okazywanie Karty Uczestnika.

 

5. KATALOG KORZYŚCI PROGRAMU „KARTA NASZEJ RODZINY”

5.1   Usługi dla Uczestników Programu „KARTA NASZEJ RODZINY”  są oferowane zgodnie z cennikiem Karty Naszej Rodziny.5.2   Ceny ujęte w cenniku Karty Naszej Rodziny mogą być tożsame z cennikiem podstawowym lub różnić się  względem usług i produktów nie objętych programem.

5.3 E-bony – elektroniczne bony lojalnościowe i promocyjne („E-bon”) otrzymywane e-mailem. Każdy Uczestnik, który przystąpił do programu lojalnościowego  może otrzymywać  bony lojalnościowe drogą elektroniczną. Bon otrzymany e-mailem jest ważny na skorzystanie z oferty specjalnej. Każdy bon traci ważność na 6 miesięcy od daty jego otrzymania.

5.3 Rabaty nie łączą się. W przypadku obowiązujących kilku rabatów na tą sama usługę uczestnik może skorzystać tylko z jednej wybranej oferty.

5.4 Promocje specjalne dla członków programu Karta Naszej Rodziny z rabatem ujętym w formie zniżki procentowej rabat liczony jest od ceny ujętej w cenniku podstawowym.

5.5 Uczestnik Programu za okazaniem Karty Uczestnika lub z  dowodem potwierdzającym tożsamość Uczestnika, może skorzystać z ofert specjalnych lub bezpłatnych.

5.6   Uczestnicy Programu będą mieli możliwość otrzymywania informacji o specjalnie przygotowanych ofertach drogą e-mail, sms, telefonicznie lub pocztą, o ile wyrażą na to zgodę.

5.7   Informacje o promocjach będą dostępne w siedzibie Pro Ortodont, w punktach Partnerów, na stronie internetowej Programu (www.proortodont.pl) lub w materiałach informacyjnych wysyłanych do Uczestnika.

5.8   Nabycie Usług objętych Programem może nastąpić jedynie po okazaniu Karty Uczestnika lub poinformowaniu osoby rozliczającej zakup przed zamknięciem transakcji.

5.9   Organizator Programu „KARTA NASZEJ RODZINY” może w każdym czasie dokonywać uaktualnień w Katalogu Korzyści, w tym wprowadzania nowych ofert promocyjnych i usuwania dotychczasowych, zmieniać wysokość przyznawanych rabatów i rodzajów promocji.

5.10   Organizator zastrzega, iż może adresować określone Korzyści do jedynie najaktywniejszych Uczestników Programu „KARTA NASZEJ RODZINY”, którzy są wybierani na podstawie kryteriów ustalonych przez Organizatora.

5.11 Korzyści wynikające z uczestnictwa w programie nie mogą być w żadnym razie odstąpione innym osobom, wymienione na gotówkę, odsprzedawane.

 

6. ZASADY POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROGRAMU „KARTA NASZEJ RODZINY”

6.1   Organizator Programu „KARTA NASZEJ RODZINY” dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z Uczestników Programu przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

6.2   Organizator Programu „KARTA NASZEJ RODZINY”  zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych.
6.3   Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie „KARTA NASZEJ RODZINY”  ma charakter całkowicie dobrowolny.

6.4   Dane osobowe Uczestników Programu „KARTA NASZEJ RODZINY”  będą przetwarzane w celu realizacji Programu i posłużą do stworzenia Bazy Danych „KARTA NASZEJ RODZINY” . Administratorem danych osobowych zawartych w Bazie Danych „KARTA NASZEJ RODZINY”  jest Organizator.

6.5   Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora oraz Partnerów informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest koniecznym warunkiem przystąpienia do Programu, aczkolwiek nie wyrażenie zgody, pozbawia możliwości Uczestnika otrzymywania jakichkolwiek informacji o oferta specjalnych  Organizatora oraz Partnerów oraz innych informacji dotyczących akcji promocyjnych przy pomocy właśnie tych środków.

6.6   Zgoda, o której mowa w pkt. 6.5 powyżej, zostaje udzielona poprzez zaznaczenie na Formularzu Zgłoszeniowym i jego podpisaniu.

6.7   Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych. Powyższa zmiana może zostać dokonana Przez Uczestnika osobiście lub droga elektroniczną.

6.8   W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomi Organizatora o jakiejkolwiek zmianie swoich danych, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub zaniechanie spowodowane brakiem aktualizacji danych przez Uczestnika.

6.9   Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w pewnym zakresie podmiotom współpracującym z Organizatorem np. firmom informatycznym w celu stworzenia Bazy Danych Programu „KARTA NASZEJ RODZINY”  na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Organizator zobowiąże wszelki podmioty, którym powierzy dane osobowe do wdrożenia stosownych zabezpieczeń danych osobowych oraz do ich przetwarzania w ściśle określonym celu i zakresie.

6.10   Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Wszelkie uwagi uczestnik powinien kierować za pośrednictwem strony internetowej  (www.proortodont.pl) lub telefonicznie dzwoniąc pod numer zamieszczony na powyższej stronie internetowej.

6.11   Organizator nie będzie udostępniał bez zgody Uczestnika dotyczących go danych osobowych podmiotom nieuczestniczącym w Programie. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

7. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU I UTRATA STATUSU UCZESTNIKA PROGRAMU „KARTA NASZEJ RODZINY”

7.1   Osoba może utracić status Uczestnika, gdy nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu lub podała nieprawdziwe dane w Formularzu Zgłoszeniowym.

7.2   Utrata statusu Uczestnika może nastąpić w szczególności wtedy, gdy Kartę Uczestnika wykorzystują w celu osiągnięcia Korzyści również inne osoby nie będące Uczestnikami Programu.

7.3   Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez ponoszenia jakichkolwiek z tym związanych kosztów. Rezygnacja może odbyć się za pośrednictwem poczty e-mail lub  poprzez osobisty kontakt.

7.4   Z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia Uczestnika, o którym mowa w pkt. 7.3 powyżej, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu. Organizator zastrzega jednak prawo przechowywania danych w celach dowodowych.

7.5   Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu „KARTA NASZEJ RODZINY”   w każdym czasie, za uprzednim zawiadomieniem, które będzie miało miejsce na minimum 14 dni przed planowanym zakończeniem Programu.

7.6   W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu „KARTA NASZEJ RODZINY”  , o którym mowa w pkt. 7.5 powyżej, Organizator zobowiązuje się do opublikowania informacji o takim zawieszeniu lub zakończeniu działalności na klinki Pro Ortodont  oraz na stronie internetowej www.proortodont.pl

 

8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA PROGRAMU „KARTA NASZEJ RODZINY”

8.1   Organizator Programu „KARTA NASZEJ RODZINY”   nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

8.2   Organizator Programu nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator nie ma jakiegokolwiek wpływu.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1   Regulamin Programu może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie.9.2   Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie zgodnie z pkt. 9.1 niniejszego Regulaminu, Organizator powiadomi Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu w siedzibie kliniki Pro Ortodont, , na stronie internetowej Programu „KARTA NASZEJ RODZINY”  lub za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej. Wybór sposobu powiadomienia przysługuje Organizatorowi.

9.3   Wprowadzenie zmian do Regulaminu zgodnie z pkt. 9.1 Regulaminu uprawnia Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie. W takiej sytuacji Uczestnik powinien złożyć pisemne zawiadomienie o chęci rezygnacji do Organizatora na adres kliniki Pro Ortodont lub za pomocą strony internetowej lub  wysyłając mail z prośbą o rezygnację z uczestnictwa w Programie „KARTA NASZEJ RODZINY”  .

9.4   Z zastrzeżeniem pkt. 9.3 powyżej, zmiana Regulaminu Programu staje się skuteczna po upływie 14 dni od dnia udostępnienia Regulaminu Programu zgodnie z pkt. 9.2 powyżej.

9.6   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany listy Partnerów Programu „KARTA NASZEJ RODZINY”  oraz Listy Korzyści. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany Regulaminu.

9.7   Uczestnik może zgłaszać w każdym czasie swoje uwagi lub spostrzeżenia drogą elektroniczną na adres gabinet@proortodont.pl  lub drogą pocztową wysyłając zapytanie/prośbę na adres kliniki  dostępny na stronie internetowej (www.proortodont.pl).