Regulamin bonów

 1. Wystawcą bonów rabatowych jest Pro Ortodont Centrum Stomatologii i Ortodoncji Arleta Nawrolska ul. Filtrowa 59/2, 02 -056 Warszawa NIP: 8361328938 zwana dalej „Pro Ortodont”
 2. Realizacja bonów rabatowych ogranicza się do zakupu usług oferowanych przez Pro Ortodont z wykluczeniem usług określonych na bonie jako niewchodzące w promocję.
 3. Każdy bon rabatowy posiada indywidualne oznaczenie:
  • datę ważności lub czas na jego wykorzystanie od daty otrzymania
  • kwotę lub rabat wyrażony w procentach
  • minimalną kwotę zakupu przy jakiej rabat lub kwota podana na bonie podlega uwzględnieniu.
 4. Z bonu mogą skorzystać tylko pacjenci dokonujący zakupu usługi w Pro Ortodont po raz pierwszy, nie będący dotychczas pacjentem Pro Ortodont o ile informacja podana na bonie nie stanowi inaczej.
 5. Bon nie podlega rozliczeniu zabiegów rozpoczętych w Pro Ortodont.
 6. Bon określa minimalną kwotę zakupu usługi przy jakim może być uwzględniony.
 7. Bony posiadają datę ważności i po upłynięciu daty ważności nie może być zrealizowany.
 8. Skorzystanie z bonu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych dla celów promocyjnych i marketingowych przez Pro Ortodont (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.).
 9. Bon nie może zostać wymieniony na środki pieniężne ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.
 10. Bon uprawnia do wykorzystaniu kwoty na nim określonej lub skorzystania z określonego na nim rabatu z zastrzeżeniem, iż naliczany rabat lub kwota od której jest rozliczany jest określona na podstawie ceny podanej w cenniku Pro Ortodont. Na zakup usługi nie obowiązuje inny rabat lub promocja. Promocje nie łączą się zgodnie z pkt. 13 niniejszego regulaminu.
 11. Bon każdorazowo określa usługi objęte lub usługi  wykluczone z możliwości rozliczenia przy wykorzystaniu  bonu.
 12. Zebranie kliku bonów rabatowych nie stanowi podstawy do zwiększenia kwoty przyznanego rabatu.
 13. Bony rabatowe i towarowe nie łączą się z innymi rabatami oraz promocjami
 14. Pracownik Pro Ortodont uprawniony jest do odmówienia przyjęcia bonu i jego realizacji, jeżeli przedłożony bon budzi jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia.
 15. Pracownik ma obowiązek odmówić przyjęcia bonu jeśli minął okres jego ważności.
 16. Ilość bonów jest limitowana.
 17. Każdy biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymagane do zrealizowania zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.
 4. Pro Ortodont zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.
 5. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie kliniki Pro Ortodont i na stronie www.proortodont.pl.

Copyright 2020 by Pro Ortodont, ul. Filtrowa 59/2, 02-056 Warszawa

NIP: 8361328938, REGON: 750803965